Malatya baskent hali yikama hakkimizda

Hakkimizda

Adresinizden hali Teslim Alma


Halilarinizi gün içerisinde adresinizden  alinip ayni gün içerisinde yikanmak üzere fabrikamiza geldi?inde ölçüsü al?narak ad?n?za düzenlenen fi?te yaz?l? mü?teri nosu sticker(etiket) ile üzerine yap??t?r?l?r, stickerlar sudan etkilenmedi?i için y?kama esnas?nda hal? üzerinden ç?kmaz, Ölçüsü al?nan hal?lar?n?z? bir sonraki a?ama olan ve hal? y?kama i?leminden bir önceki operasyon olan toz alma makinas?nda tozu al?nmak üzere i?leme al?n?r, 

Hali Toz Alma

Hali toz alma makinelerimiz ile yikama öncesinde hal?lar?n?z?n içinde haps olmu? toz ve tortular?n yap??kanl? bir hale gelmemesi çamurla?ma gibi sorunlar?n önüne geçmek, hal?n?z? daha hijyenik ?ekilde y?kayabilmemiz için hal? toz alma makinelerinde hal?lar?n?z?n tozunu al?r?z.

Hali YikamaÜstün teknoloji hali yikama makinalarimizda hal?n?za zarar vermeyecek yumu? dokulu f?rçalar bulunur, bu f?rçalar?n bir k?sm? soldan sa?a bir k?sm? sa?dan sola dönerek hal?lar?n?z? temizler, makinam?z kendinden ?ampuanl?d?r, çe?itli zaman aral?klar?n da hal?n?za ?ampuan enjekte ederek köpüklü bir y?kama gerçekle?tirir, ard?ndan durulama i?lemine geçer, bol su ile duruluma i?lemi ile hal?n?z? bir sonraki a?ama olan hal? s?kma makinemiz santrafüj i?lemine hazirlar.

Hal? S?kma


Hal? s?kma makinalar? i?ine sad?k ve mü?terilerinin hal?lar?na özen gösteren firmalar?n kulland??? cihazlard?r. Rulo tipi olarak tarif edilen santrifüj makinam?z ayn? anda 15 mt2 kal?y? kurutma öncesi s?kabilir içindeki tüm sular?n s?k?lmas?nda büyük önemi vard?r, bir hal? y?kanmadan önce 15 kilo ise y?kand?ktan sonra 50 kiloya ç?kabilir, hal? s?kma makinelerimiz hal?lar?n?z y?kand?ktan sonra içindeki suyu tamamen d??ar? ak?t?r bu sayede hal?n?z tamamen sulardan ar?nm?? olur hemde bir sonraki a?ama olan kurutma odas?na girdi?inde 1 gün gibi k?sa bir sürede h?zl?ca kurur.

Hal? KurutmaHal? kurutma odalar? di?er makinalar?n bütçesi kadar maliyetli bir yat?r?md?r, firmam?z?n hal? kurutma odas? 100 metre kare olup, odan?n içinde bulunan hal? kurutma klimas? sayesinde hal?lar?n?z organik bir ?ekilde kapal? alanda ve 30-40 derece s?cakl?kda 1 gün gibi k?sa bir sürede kurumaktad?r. ?uradan anlayabilece?iniz çok k?sa bir dipnot dü?mek istiyoruz, hal? y?kama firmalar?na verdi?iniz hal?lar? size 3 gün ve üzeri süre veren firmalar?n sebebi, hal? kurutma odalar? olmamas?ndan kaynaklan?r, çünkü bir hal? kurutma odas? firmaya ve mü?terilerimize zaman kazand?r?r.

Evinize Teslim

3.gün sonunda Y?kama i?lemi biten hal?lar?n?z son kontrolleri yap?ld?ktan sonra rulo ?eklinde sar?l?p parfümlen?p ambalajlan?r ve adresinize teslim edilmek üzere servis arac?m?zla belirled?imiz gün ve saat dilimi içerinde teslim edilir. 


TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

+18 Yillik deneyim ile halilarinizi yikiyoruzWeb Tasarım KRONOS Teknoloji